Tietosuojaseloste

mieskolainen.fi-sivuston rekisteri-, eväste- ja tietosuojaseloste (English below)
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 7.3.2020. Viimeisin muutos 9.1.2022

 1. Rekisterinpitäjä

Arto Mieskolainen

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arto Mieskolainen, arto@mieskolainen.fi

 1. Rekisterin nimi

mieskolainen.fi -evästeseloste

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä mieskolainen.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

mieskolainen.fi-verkkosivu kerää käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaus- ja sijaintihistoria, Hotjar- sekä Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Googlen keräämästä kävijädatasta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja luovutetaan viranomaisille silloin kun heillä on lakisääteinen tiedonsaantioikeus. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun. Luovutettu tieto ei koskaan ole personoitavissa eikä yhdistettävissä tunnistettavasti kävijöihin.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muilta sivuilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

——

mieskolainen.fi website register, cookie and privacy statement

This is a register and data protection statement in accordance with the Personal Data Act (Sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Prepared on 7.3.2020. Last modified 9.1.2022

1. Registrar

Arto Mieskolainen

2. Contact person responsible for the register

Arto Mieskolainen, arto@mieskolainen.fi

3. Name of the registry

mieskolainen.fi cookie description

 

4. Legal basis and purpose of the processing of personal data

By using the mieskolainen.fi website, you consent to the processing of your personal data in accordance with this document.

 

5. Information content of the register

The mieskolainen.fi website collects information about users so that the content can be better targeted to users and so that the site can be developed to be more usable. The data to be collected are e.g. cookie-based browsing and location history, Hotjar and Facebook pixels, and user actions on the page.

 

6. Regular sources of information

The information stored in the register is obtained from the customer e.g. Messages sent via web forms, email, social media services, visitor data collected by Google, contracts, and other situations in which a customer discloses their information.

7. Regular data transfers and data transfers outside the EU or the EEA

The information is not regularly disclosed to other parties. The information is disclosed to the authorities when they have a statutory right of access. Data may be published to the extent agreed with the user (for example, survey results). By answering the queries, you agree to the publication of the results. The information provided will never be personalized or identifiable with visitors.

 

8. Registry security principles

The register shall be handled with due care and the data processed by the information systems shall be adequately protected. When registry data is stored on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is adequately addressed. The controller shall ensure that the data stored, as well as the access rights to the servers and other information critical to the security of personal data, are treated confidentially and only by those whose tasks it falls within.

 

9. Right of inspection and right to request correction of information

Every person in the register has the right to inspect the information stored in the register and to request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to check or request the rectification of data stored about him or her, the request must be sent in writing to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation (generally within one month).

 

10. Other rights related to the processing of personal data

A person in the register has the right to request the removal of his or her personal data from the register (“right to be forgotten”). Data subjects also have other rights under the EU’s general data protection regulation, such as restrictions on the processing of personal data in certain situations. Requests must be sent in writing to the controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation (generally within one month).

 

11. Content embedded from other pages

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Opening embedded content imported from other sites is comparable to having a visitor visit a third-party site themselves. These sites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking cookies, and monitor your interactions with the embedded content, including tracking interactions if and when you are logged in to the site.